De Gedragscode Zwembranche en vertrouwenspunt

De omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers en zwemleerlingen laat zich niet tot in
detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie,
correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking) of ter voorkoming van
verdrinking of een andere onveilige situatie dan wel noodzakelijk is voor de handhaving van de
orde en veiligheid. Niettemin verdient het aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels
vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van
zwembadmedewerkers in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel hiervan is om alle
betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de zwembranche te
herstellen.
Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (hierna ‘NPZ’) en betrokkenen vanuit de zwembranche
(hierna ‘de zwembranche’) zijn met elkaar in overleg getreden met als doel een gedragscode met
bovengenoemde strekking te realiseren. Daartoe hebben NPZ en de zwembranche de ‘Gedragscode
Zwembranche’ en de ‘Uitgangspunten beroepsuitoefening algemeen’ (hierna gezamenlijk te noemen:
‘de gedragscode’) opgesteld die gedragsregels bevatten. Deze gedragsregels zijn bedoeld als richtlijn
voor correct gedrag van zwembadmedewerkers. De verschillende voorbeelden van ongewenst gedrag
die in de gedragscode worden genoemd zijn derhalve niet limitatief of statisch.

Zwemschool Oostrik is aangesloten bij De NRZ.
Zij hebben een gedragscode opgesteld. Klik hier voor meer informatie en de gedragscode.

Daarnaast is er vanuit de NOC NSF een vertrouwenspunt Sport. Klik hier voor meer informatie.