Algemene voorwaarden Zwemschool Oostrik:

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen en activiteiten bij Zwemschool Oostrik.

1.Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan Zwemschool Oostrik.

1.2 In deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Zwemschool Oostrik en het kind en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers (hierna te noemen: het kind c.q. ouder/verzorger).

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de zwemschool en de klant.

1.4 Bij schriftelijke inschrijving voor de zwemlessen en activiteiten aanvaard je de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten overeenkomsten tussen Zwemschool Oostrik en de opdrachtgever.

1.5 Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid (hierna te noemen NRZ)

1.6 Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen. 

2.Inschrijven

2.1 Er dient voor alle zwemlessen en activiteiten te worden ingeschreven. 

2.2 De tarieven voor het lesgeld en het inschrijfgeld staan vermeld op de website: www.oostrik.nl

2.3. Het inschrijfgeld geldt alleen voor de kinderzwemlessen bij inschrijving voldaan te worden. Hiermee is de inschrijving definitief.

2.4 Indien er sprake is van een wachtlijst dan wordt u uiterlijk 1 week voor de eerste zwemles door ons geïnformeerd wanneer u kunt starten. 

2.6 Als er plaats beschikbaar is (komt) wordt er met u, per mail of telefonisch contact opgenomen om een startdatum en lestijd voor de zwemlessen af te stemmen. U ontvangt een bevestiging hiervan per e-mail met alle relevante informatie.

3. Lesrooster

3.1 Op de bevestiging staan onze vakantie- en feestdagen vermeld waarop wij gesloten zijn. Op deze dagen wordt er geen les gegeven. Deze lessen worden niet in rekening gebracht. Deze data staan ook vermeld op de website (www.oostrik.nl).

4. Ziekte of afwezigheid

4.1 Indien u verhindert bent dient u dit minimaal 24 uur van te voren via mail of telefoon bekend te maken. U kunt dan evt. ook om een inhaalles vragen,  Zwemschool Oostrik zal nagaan of dit ook mogelijk is. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn.

4.2 Bij incidentele ziekte of afwezigheid worden de lessen niet verrekend of vergoed. Bij langdurige ziekte, kan er vanuit Zwemschool Oostrik een  doktersverklaring  vereist worden.  In overleg wordt besproken of eventueel lesgeld te verrekenen is, de gereserveerde lesplaats komt te vervallen of de zwemles of activiteit tijdelijk stop gezet wordt. 

4.3 Bij langdurige ziekte. Aangesloten weken in één periode komen de eerste 2 gemiste lessen van deze periode voor rekening van de zwemgast. De overige lessen komen voor rekening van Zwemschool Oostrik.

5. Zwemlocatie en zwemlessen

5.1 De huisregels, die vermeld staan op de website (onder ‘het zwembad’), dienen te allen tijden te worden nageleefd. Aanwijzingen van de docent dienen altijd te worden opgevolgd. Ook de huisregels voor Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven staan vermeld op hun eigen website.

5.2  De zwemlessen worden gegeven in kleine groepen (ca. 6 personen) en duren 30 minuten. De overige activiteiten duren 30 of 45 minuten.

5.3 Veranderen van lesdag en/of lestijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg plaatsvinden.

6.  Zwemlessen,proefzwemmen en diplomazwemmen

6.1 Zwemschool Oostrik houdt zich bezig           met het geven van zwemles aan kinderen vanaf 4 jaar. Zwemschool Oostrik is erkend lid van de branche organisatie NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid). De richtlijnen, welke landelijk zijn vastgesteld voor zwembaden en zwemscholen, worden gevolgd. Voor het diplomazwemmen worden de Diploma eisen, opgesteld door de NRZ nagestreefd. Alvorens aan het diploma zwemmen te kunnen deelnemen, is proefzwemmen 1 week van te voren verplicht.

6.2 wanneer onze zwemmers, naar het oordeel van onze docenten, klaar zijn om aan de Nationale Zwemexamens deel te gaan nemen, gaan we steeds in periodes van ca. 7 weken trainen voor de drie delen van het ABC zwemdiploma. We doen dit in Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven omdat ze daar beschikken over o.a. een 25 meter bad.

6.3 Tijdens het diplomazwemmen worden foto’s gemaakt en enkel gebruikt voor publicatie op social media van Zwemschool Oostrik. Mochten ouders/verzorgers hier geen toestemming voor geven dan dient dit uiterlijk voor het diplomazwemmen gecommuniceerd te worden aan de docent.

7. Aanwezigheid ouder/verzorger tijdens de zwemles

7.1 Ouder/verzorgers hebben de mogelijkheid om tijdens de zwemles plaats te nemen aan de rand van het zwembad. Het dragen van slippers/overschoenen is verplicht. Het is niet toegestaan om de zwemschool met schoenen te betreden.

7.2 Ten alle tijden dienen de aanwijzingen van de docent te worden opgevolgd.

8. Betaling

8.1 Betaling is mogelijk per bank of per contante betaling.

8.2 Bij start van de zwemles of activiteit ontvangt u een mail aangaande de betaling van de betreffende lessen en bijbehorende informatie. Zwemschool Oostrik hanteert 4 betaalperiodes per jaar. Voor aanvang van de eerste les in de betreffende betaalperiode dient de betaling in orde gemaakt te zijn.

8.3 Bij uitblijvende betaling zal Zwemschool Oostrik de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Zwemschool Oostrik geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

8.4 De tarieven voor de zwemlessen en activiteiten worden jaarlijks herzien alsmede het diplomazwemmen en het inschrijfgeld.

8.5 Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan het diplomazwemmen.

9. Opzegging

9.1 De opzegging dient te allen tijde per e-mail te gebeuren.

9.2 De opzegtermijn is één maand.

9.3 Bij opzegging is teruggave van het lesgeld niet mogelijk.

10. Uitsluiting

10.1 Als aan één of meerdere regels niet wordt voldaan, kan dit tot uitsluiting van deelname van de zwemlessen en activiteiten resulteren:

* meerdere malen te laat zijn voor de zwemles.

* Herhaaldelijke betalingsachterstanden.

* Als de aanwijzingen van de docent niet worden opgevolgd.

* inden uw gedrag dermate de les en/of omgeving negatief beïnvloed.

* indien de huisregels niet worden opgevolgd.

11. Veiligheid

11.1 Zwemschool Oostrik spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor veiligheid te geven.

11.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Zodoende kan de docent bij het lesgeven hiermee rekening houden. Zwemschool Oostrik is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

11.3 In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.oostrik.nl

11.3 Hardlopen in de zwemschool is niet toegestaan.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Zwemschool Oostrik is nimmer aansprakelijk voor schade die ouder/verzorger lijdt gedurende de deelnemen aan de activiteiten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Zwemschool Oostrik.

12.2 Indien Zwemschool Oostrik aansprakelijk is, dan is aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool Oostrik uitkeert.

12.3 Zwemschool Oostrik kan  in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de ouder/verzorger door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van d e zwemlessen.

12.4 Indien er door overmacht (bijv. ziekte, overlijden, brand, wetgeving of schade) géén lessen gegeven kunnen worden, dan kan Zwemschool Oostrik hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

12.5 Indien Zwemschool Oostrik als gevolg van overmacht niet over zwemwater beschikt en er geen alternatief gevonden kan worden is restitutie mogelijk.

12.6 Iedere aansprakelijkheid ten gunste van Zwemschool Oostrik voor enige vorm van schade is uitgesloten.

12.7 Voorwaarde van het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Oostrik meldt.

13. Restitutie lesgeld

13.1 Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.

13.2 Zwemschool Oostrik sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van gelden en/of enig andere financiële vergoeding uit wanneer Zwemschool Oostrik in een overmacht situatie komt te verkeren, waardoor Zwemschool Oostrik niet de gelegenheid heeft om de zwemlessen te geven.

14. Persoonsgegevens en privacy

14.1  Persoonsgegevens worden door Zwemschool Oostrik alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

14.2 Tijdens de zwemles en het diplomazwemmen kunnen foto’s en/of films worden gemaakt voor plaatsing op de website en/of social media. Indien u bezwaar heeft tegen gebruik of plaatsing van foto’s en/of films van u of uw kind, dient u dit bezwaar aan Zwemschool Oostrik kenbaar te maken.

14.3 Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld telefoonnummer of e-mailadres, dienen direct te worden doorgegeven aan Zwemschool Oostrik.

15. Geschillen

15.1 Alle geschillen tussen Zwemschool Oostrik en u worden beheerst door het Nederlands recht.

16. Slotbepaling

Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.